Kenyataan Privasi

 1. PENGENALAN

Privasi anda adalah penting bagi kami. TF Global Pasaran (Aust) Pty Ltd (ABN 69 158 361 561) (dirujuk sebagai 'TF Global', 'kami', 'kita') terikat dengan Akta Privasi 1988 ('Akta Privasi'), termasuk Prinsip Privasi Australia ('Apps') dan mengetahui tentang kepentingan untuk memastikan kerahsiaan dan keselamatan maklumat peribadi anda.

Semua pihak ketiga (termasuk pelanggan, pembekal, sub-kontraktor, atau ejen) yang mempunyai akses kepada atau menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul dan dipegang oleh TF Global mesti mematuhi Polisi ini.

Dalam Polisi Ini:

 • 'Pendedahan' bermaksud memberikan maklumat kepada orang di luar TF Global;
 • 'Perkhidmatan kami' bermaksud perkhidmatan kewangan, pendidikan dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan dagangan dalam derivatif dan kontrak pertukaran asing;
 •  'Maklumat peribadi' bermaksud maklumat atau pendapat yang berkaitan dengan individu, yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu itu;
 • 'Pegawai Privasi' ertinya seseorang dalam TF Global untuk pertanyaan atau aduan mengenai pengendalian maklumat peribadi di TF Global;
 • 'Maklumat sensitif' adalah maklumat peribadi termasuk maklumat yang berkaitan dengan asal-usul bangsa atau etnik seseorang, pendapat politik, agama, kesatuan sekerja atau profesional atau perdagangan keahlian persatuan lain, jantina dan rekod jenayah, dan juga termasuk maklumat kesihatan; dan
 • 'Penggunaan' maklumat bermakna penggunaan maklumat dalam TF Global.

 

 1. APA JENIS MAKLUMAT PERIBADI KITA DIKUMPUL DAN DISIMPAN?

Kami mungkin mengumpul dan menyimpan pelbagai maklumat tentang anda bagi menyediakan anda perkhidmatan kami, termasuk:

 • nama penuh anda;
 • butiran cara berkomunikasi  ;
 • tarikh lahir;
 • butiran pekerjaan;
 • negara tempat tinggal;
 • maklumat kewangan dan perdagangan;
 • butiran pengenalan seperti pasport atau butir-butir lesen memandu;
 • bukti alamat seperti bil utiliti dan pernyataan bank;
 • keutamaan perdagangan;
 • butir-butir perbankan; dan
 • maklumat peribadi lain yang kami perlukan untuk memenuhi keperluan anda dan menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.
 
 1. BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT PERIBADI?

Kami biasanya mengumpulkan maklumat peribadi secara langsung daripada anda. Sebagai contoh, maklumat peribadi akan dikumpul melalui proses permohonan kami, bentuk dan interaksi lain dengan anda dalam menyediakan perkhidmatan kami, termasuk apabila anda melawat laman web kami, sila hubungi kami atau menghantar surat.

 

Kami juga mungkin mengumpul maklumat peribadi tentang anda daripada pihak ketiga, seperti perkhidmatan pengesahan identiti, memperkenalkan broker atau pemasaran agensi anda. Jika demikian, kami akan mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk memastikan bahawa anda dimaklumkan tentang dasar ini jika kami tidak berbuat demikian sebelum ini. Kami juga mungkin menggunakan pihak ketiga untuk menganalisa trafik di laman web kami, yang mungkin melibatkan penggunaan cookies. Maklumat yang dikumpul melalui analisis tersebut adalah tanpa nama.

 

TF global tidak akan mengumpul maklumat sensitif tentang anda tanpa kebenaran anda melainkan pengecualian dalam aplikasi terpakai. Pengecualian ini termasuk jika koleksi yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang atau perlu mengambil tindakan yang sewajarnya berhubung dengan aktiviti menyalahi undang-undang yang disyaki atau salah laku yang serius.

Jika anda tidak memberikan maklumat peribadi yang kami minta, kami mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan produk-produk atau perkhidmatan kami, atau memenuhi keperluan anda dengan sewajarnya.

TF global tidak berurusan dengan anda jika kami diberikan maklumat tanpa nama, atau menggunakan nama samaran. Ini adalah kerana sifat perkhidmatan dan obligasi kawal selia yang berkaitan bermakna bahawa ia adalah menyalahi undang-undang atau tidak praktikal untuk TF Global untuk berurusan dengan individu yang tidak dikenal pasti.

 
 1. MAKLUMAT PERIBADI TIDAK DIMINTA

TF Global mungkin menerima maklumat peribadi yang tidak diminta mengenai anda. Kami melakukan yang terbaik untuk memusnahkan atau mengenal pasti semua maklumat peribadi yang tidak diminta yang kami terima, kecuali jika ia berkaitan dengan tujuan TF Global untuk mengumpul maklumat peribadi, seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini. Kami boleh menyimpan maklumat tambahan yang kami terima mengenai anda jika ia digabungkan dengan maklumat lain kami dikehendaki atau berhak untuk mengumpul. Jika kami menyimpan maklumat anda, kami akan mengekalkan maklumat dalam cara yang sama kami simpan tentang maklumat lain peribadi anda.

 
 1. MENGAPA KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT TENTANG PERIBADI ANDA?

Maklumat peribadi yang kami mungkin kumpul dan pegang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) maklumat peribadi mengenai individu-individu berikut:

 • pelanggan;
 • pelanggan-pelanggan yang berpotensi;
 • pelawat yang datang ke laman web kami;
 • introducing brokers; dan
 • pembekal perkhidmatan.
 
 1. KENAPA TF GLOBAL MENGUMPUL MAKLUMAT PERIBADI?
Kami mengumpul dan menyimpan maklumat peribadi mengenai anda supaya kami boleh:
 • menyediakan anda perkhidmatan kami;
 • mengkaji semula dan memenuhi keperluan anda;
 • menyediakan anda dengan maklumat yang berkaitan dengan derivatif dan kontrak pertukaran asing yang kami percaya mungkin berkaitan atau menarik minat anda;
 • memberitahu anda tentang produk atau perkhidmatan lain yang kami tawarkan, menghantar maklumat tentang tawaran istimewa kami atau menjemput anda ke acara kami ;
 • menimbangkan apa-apa masalah atau aduan yang anda miliki;
 • mematuhi undang-undang tempatan dan luar negara, peraturan dan kewajipan undang-undang lain, seperti Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Akta Anti-Keganasan 2006 dan Akta Perbadanan 2001; dan
 • membantu kami memperbaiki produk dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan kami dan meningkatkan perniagaan kami secara keseluruhan.


Kami mungkin menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan ini. Kami juga mungkin menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan sekunder yang berkaitan dengan tujuan-tujuan utama yang dinyatakan di atas, atau dalam keadaan lain yang diberi kuasa oleh Akta Privasi.

Maklumat sensitif yang digunakan dan didedahkan yang telah disediakan (atau suatu maksud berkaitan tujuan lain), melainkan jika anda bersetuju atau di kecualikan dalam Privasi Akta.

 
 1. DENGAN SIAPA KAMI DEDAHKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA?

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi kepada:

 • entiti berkaitan dengan TF Global;
 • ejen, penasihat profesional atau penyedia perkhidmatan yang memberikan pentadbiran, pemasaran, kewangan, insurans, penyelidikan dan perkhidmatan lain seperti bank-bank kami sebagai rakan niaga, pembekal kecairan, agensi pemasaran dan pembekal perkhidmatan IT;
 • memperkenalkan broker (IB) atau wang pengurus anda;
 • organisasi yang terlibat dalam pemindahan atau penjualan aset atau perniagaan kami;
 • institusi kewangan yang terlibat dalam menguruskan pembayaran, seperti bank;
 • badan-badan kawal selia, agensi kerajaan, badan-badan penguatkuasaan undang-undang dan mahkamah; dan
 • sesiapa sahaja yang anda beri kuasa untuk kami dedahkan.

 

Sekiranya kami mendedahkan maklumat peribadi anda untuk menawarkan perkhidmatan kepada pembekal yang menjalankan aktiviti perniagaan, mereka hanya boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang tertentu yang mana kita bekalkan. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa semua perjanjian dengan pihak ketiga yang memadai seperti isu-isu privasi dan akan memastikan pihak ketiga mengetahui Polisi ini.

 
 1. MENGHANTAR MAKLUMAT KE LUAR NEGARA

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada sekutu kami yang terletak di United Kingdom dan Jerman. Kami juga menggunakan pembekal penyimpanan data, yang bermaksud maklumat peribadi anda akan disimpan pada server yang berada di luar negara seperti Hong Kong, United Kingdom dan Amerika Syarikat.

Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada penerima di luar negara tanpa kebenaran anda kecuali:

 • kami telah mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk memastikan bahawa penerima tidak melanggar Akta Privasi, atau aplikasi; atau
 • penerima adalah tertakluk kepada rejim maklumat privasi yang sama.
 
 1. PENGURUSAN MAKLUMAT PERIBADI

TF Global mengetahui tentang kepentingan untuk mendapatkan maklumat peribadi pelanggan kami. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan maklumat peribadi anda dilindungi daripada penyalahgunaan, gangguan atau kerugian, dan akses yang tidak dibenarkan, pengubahsuaian atau pendedahan.

Maklumat peribadi anda biasanya disimpan dalam pangkalan data komputer. Dimana fail yang disimpan adalah selamat. Berhubung dengan maklumat yang diadakan pada pangkalan data komputer kami, kami memohon garis panduan berikut:

 • kata laluan diperlukan untuk mengakses sistem dan kata laluan secara rutin diperiksa;
 • pemilikan data ditakrifkan dengan jelas;
 • kami menukar keupayaan akses pekerja apabila mereka ditugaskan ke kedudukan yang baru;
 • pekerja mempunyai akses yang terhad di bahagian tertentu dalam sistem;
 • sistem secara automatik dikaji dan diulas bagi percubaan akses yang tidak dibenarkan;
 • pekerja yang tidak dibenarkan adalah dilarang mengemaskini dan mengedit maklumat peribadi;
 • semua komputer yang mengandungi maklumat peribadi akan dilindungi dari segi fizikal dan elektronik;
 • data disulitkan semasa penghantaran melalui rangkaian; dan
 • laporan mencetak data yang mengandungi maklumat peribadi adalah terhad.
 
 1. PEMASARAN SECARA LANGSUNG

TF Global hanya boleh menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda untuk tujuan pemasaran langsung tanpa kebenaran anda jika:

 • maklumat peribadi yang tidak termasuk maklumat sensitif; dan
 • anda semunasabahnya inginkan kita untuk menggunakan atau mendedahkan maklumat itu untuk tujuan pemasaran langsung; dan
 • kami menyediakan cara yang mudah untuk memilih pemasaran langsung; dan
 • anda tidak diminta untuk memilih keluar daripada menerima pemasaran langsung dari kami.

 

Jika kami mengumpul maklumat peribadi tentang anda daripada pihak ketiga, kami hanya akan menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan pemasaran langsung jika anda telah bersetuju (atau ianya tidak praktikal untuk mendapatkan persetujuan anda), dan kami akan menyediakan satu cara yang mudah dimana anda dengan mudah tidak meminta untuk menerima komunikasi pemasaran langsung dari kami. Kami akan menarik perhatian anda kepada fakta anda boleh membuat apa-apa permintaan dalam komunikasi pemasaran langsung kami.

Anda mempunyai hak untuk meminta kami untuk tidak menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, atau bagi maksud memudahkan pemasaran langsung oleh pertubuhan-pertubuhan lain. Kami mesti melaksanakan permintaan itu dalam tempoh masa yang munasabah. Anda juga boleh meminta kami menyediakan anda dengan sumber maklumat tersebut. Jika permintaan itu dibuat, kami akan memberitahu anda tentang sumber maklumat dengan percuma dalam tempoh masa yang munasabah.

 
 1. PENGENALPASTI

Kami tidak meluluskan pengenalan yang diberikan oleh Kerajaan (seperti nombor lesen memandu) untuk tujuan rakaman fail kami sendiri, melainkan salah satu daripada pengecualian dalam Privasi Akta terpakai.

 
 1. BAGAIMANA KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT PERIBADI TEPAT DAN TERKINI?

Kami komited untuk memastikan bahawa maklumat peribadi yang kami kumpulkan, pegang, gunakan dan dedahkan adalah relevan, tepat, lengkap dan terkini.

Kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami jika apa-apa maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda perlu dikemas kini. Jika kami membetulkan maklumat yang sebelum ini telah didedahkan kepada entiti yang lain, kami akan memaklumkan kepada entiti yang lain bagi pembetulan dalam tempoh yang munasabah. Di mana kami berpuas hati bahawa maklumat adalah tidak tepat, kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membetulkan maklumat itu dalam tempoh 30 hari, melainkan jika anda bersetuju sebaliknya. Kami tidak akan mengenakan caj untuk membetulkan maklumat peribadi anda.

 
 1. MENGAKSES MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Tertakluk kepada pengecualian dalam Akta Privasi, anda boleh mengakses maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda dengan menghubungi Pegawai Privasi. Kami biasanya akan menyediakan akses dalam tempoh 30 hari dari permintaan anda. Jika kami menolak untuk menyediakan anda akses maklumat, kami akan memberikan sebab bagi penolakan itu.

Kami akan meminta pengesahan identiti dan spesifikasi maklumat yang diperlukan. Bayaran mungkin akan dikenakan. 

 
 1. MAKLUMAT TERKINI UNTUK POLISI INI

Polisi ini akan dikaji semula dari semasa ke semasa untuk mengambil kira undang-undang baru dan teknologi, dan perubahan kepada operasi dan persekitaran perniagaan. Jika ada keraguan, maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan pegang akan ditadbir oleh versi semasa bagi Dasar Privasi ini di laman web kami pada masa yang berkaitan.

 
 1. TANGGUNGJAWAB KAMI

Adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan untuk memberi maklumat kepada pekerja dan pihak ketiga lain yang relevan mengenai Polisi ini. Pengurusan perlu memastikan bahawa pekerja dan pihak ketiga lain yang berkaitan dinasihatkan apa-apa perubahan kepada Polisi ini. Semua pekerja baru akan diberi akses tepat pada masanya dan sesuai untuk Polisi ini, dan semua kakitangan diberi latihan berhubung dengan pengendalian yang sesuai dengan maklumat peribadi. Pekerja atau pihak ketiga lain yang berkaitan yang tidak mematuhi Dasar ini boleh tertakluk kepada tindakan disiplin.

 
 1. MEMBUAT ADUAN

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi ini, atau ingin membuat aduan mengenai cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, anda boleh membuat aduan kepada kami dengan:

 

 • telefon – 1300 390 515 
 • menulis – TF Global Privacy Officer, Level 11, 636 St Kilda Rd, Melbourne VIC 3004
 • menghantar emel – compliance@thinkforex.com

 

Jika anda tidak berpuas hati dengan tindak balas kami kepada aduan anda, anda juga boleh merujuk aduan anda kepada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat Australia melalui:

 • telefon - 1300 363 992
 • menulis - Director of Complaints, Office of the Australian Information Commissioner, GPO Box 5218, SYDNEY NSW 2001
 • menghantar emel - enquiries@oaic.gov.au

 

Contact ThinkForex

Australia

Level 11, 636 St. Kilda Road.

Melbourne, VIC, Australia 3004

AFSL Number: 424700

ABN Number: 69 158 361561


AU: +61 3 9093 3400

Email: support@thinkforex.com

UK

TF Global Markets (UK) Limited.

2 Copthall Avenue, London, EC2R 7DA.

FCA Number: 629628

Registration Number: 09042646


UK: +44 203 514 2374

CN: +86 21 6182 6817

Proud Supporter of:
Proud gold supporter of the Champion for Children Program - Unicef
Follow us